Belastingbetalers: Wysigings aan die BTW-Wet

Dit is noodsaaklik om akkurate belastingfakture uit te reik, maar die realiteit is dat foute nou en dan inglip.

Dit was nog altyd moontlik om krediet- of debietnotas uit te reik om berekenbare foute reg te stel. Maar omdat die BTW-Wet die uitreiking van meer as een belastingfaktuur per belasbare aanbod verbied, was daar tot onlangs geen manier om foute soos verkeerde name of BTW-nommers reg te stel nie.

Gelukkig is dit nou reggestel deur ‘n onlangse wysiging van die Wet. Ons het die tydsbeperkings en reëls vir die regstelling van fakture uiteengesit, met ‘n kort opsomming van die wetlike vereistes vir belastingfakture oor die algemeen.

Daar was ‘n ongerymdheid in die BTW-wetgewing, wat die nuwe wetgewing nou grotendeels opgelos het.

Die probleem met die ou posisie:

Dit was nog altyd maklik om berekende foute in belastingfakture, soos prys, reg te stel. ‘n BTW-debiet- of kredietnota sou sulke foute regstel. Ander foute soos ‘n verkeerde naam of BTW-nommer was egter wettig onherstelbaar. Dit is omdat die Wet die uitreiking van meer as een BTW faktuur om ‘n produk of diens te lewer, verbied. Volgens die Wet word ‘n aftrekking vir BTW nie toegelaat indien daar ‘n fout (selfs ‘n tegniese fout) op die faktuur is nie.

Die oplossing

‘n Wysiging aan die BTW-Wet maak dit moontlik om ‘n gekorrigeerde belastingfaktuur uit te reik. Dit moet binne een en twintig dae gedoen word nadat die kliënt die regstelling aangevra het.

Daarbenewens moet die verkoper ‘n oudit geskiedenis van die regstelling hou indien SARS ‘n navraag daaromtrent het.

Dit word ook verwelkom dat daar geen verandering in die transaksiedatum is nie. D.w.s. as die faktuur in Januarie uitgereik word, maar die regstelling vind plaas in Februarie, bly die geldige datum van die faktuur, steeds Januarie.

n Uitstaande vraag en oorsiglys

Hierdie verandering in die BTW-Wet het klaring gebring aan ‘n saak wat besighede frustreer het. Een aspek wat steeds nie duidelik is nie, is of ‘n besigheid ‘n korreksie met die hand kan uitreik indien sy stelsels dit nie toelaat om ‘n faktuur elektronies te verander nie.

Dit is ook die moeite werd om die wetlike vereistes van ‘n BTW-faktuur in ag te neem. ‘n Faktuur moet die volgende insluit:

  • Die woorde “belastingsfaktuur”, “BTW faktuur” of “faktuur”.
  • Die naam, adres en BTW registrasienommer van die verskaffer.
  • Die naam, adres en waar die ontvanger handel dryf, en die ontvanger se BTW registrasienommer.
  • Die reeksnommer en datum waarop die faktuur uitgereik is.
  • ‘n Akkurate beskrywing van die goedere en/of dienste (en waar van toepassing, ‘n aanduiding dat die goedere tweedehandse goedere is).
  • Kwantiteit of volume van goedere of dienste verskaf.
  • Waarde van die verskaffing, die bedrag belasting geëis en die oorweging van die verskaffing (waarde en belasting).