COVID-19 EN DIREKTEURE: U PLIGTE EN AANSPREEKLIKHEDE TYDENS DIE CORONAVIRUS-KRISIS

U fokus as direkteur op hierdie oomblik sal ongetwyfeld wees om u besigheid deur die moeilike tye te stuur.

Neem in ag dat die verpligtinge wat deur die Maatskappywet op alle direkteure geplaas word, steeds van toepassing is. As u nie aan die vereiste standaarde voldoen nie, word u nie net blootgestel aan ‘n beduidende risiko van persoonlike aanspreeklikheid vir maatskappyskuld nie, maar ook aan strafregtelike vervolging.

Ons bespreek kortliks wat die Wet van u vereis, die impak van King IV op u risikoprofiel en sluit af met dekking d.m.v. aanspreeklikheidsversekering (indemnity insurance).

Die Maatskappywet plaas direkte en persoonlike aanspreeklikhede op direkteure as hulle nie aan hierdie verpligtinge voldoen nie.

As ‘n direkteur sal u ongetwyfeld op kritieke kwessies konsentreer, soos om u besigheid kop bo water te hou (die CIPC het afstand gedoen van die reg om in te gryp as ‘n maatskappy tydelik insolvent raak weens die sluiting en ander beperkings wat opgelê word. Hierdie toegewing sal na 60 dae teruggetrek word na die opheffing van die Nasionale Rampregulasies), maar onthou dat die Maatskappywet steeds van krag sal wees.

Die koronavirus het ‘n ongekende situasie geskep wat vinnige, beslissende optrede deur direkteure vereis – die president het byvoorbeeld die land eers 72 uur kennis gegee voordat die inwerkingtreding in plaasgevind het, wat direkteure min tyd gegee het vir om te reageer.

U pligte en aanspreeklikhede bly onveranderd

Ondanks die koronavirus is daar geen verandering aan die pligte of aanspreeklikhede van direkteure nie. Hulle moet hul rol vervul:

  • te goeder trou
  • in die beste belang van die besigheid optree
  • met die mate van sorg, vaardigheid en ywer wat redelikerwys van ‘n persoon verwag kan word
  • dieselfde funksies ten opsigte van die maatskappy verrig as dié wat deur daardie direkteur verrig word; en
  • oor die algemene kennis, vaardigheid en ervaring van daardie direkteur beskik.

‘Goeie trou’, ‘beste belange’ en ‘sorg, vaardigheid en ywer’ is belemmerende terme. Om ‘n direkteur te beskerm teen die afskuwing van hierdie bepalings, moet die direkteur toon dat hy / sy ywerige stappe gedoen het om oor die kwessie ingelig te word en ‘n rasionele besluit te neem in die beste belang van die maatskappy. Dit staan ​​bekend as die sake-uitspraakreël en howe verwys hierna wanneer hul die aanspreeklikheid van ‘n direkteur ondersoek.

Die impak van die King IV-verslag

By die oorweging van die sake-uitspraakreël het die howe daarop vertrou dat ‘n direkteur die King IV-kode vir goeie bestuur gevolg het toe hulle hul beslissing gemaak het.

‘n Probleem wat met die koronavirus opduik, is dat King IV die opdrag gee dat ‘n maatskappy ‘n goeie korporatiewe burger moet wees, en dat dit deel maak van die gesondheid en veiligheid van werknemers (volgens die vereistes van die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid en nou die Nasionale Rampbestuurswet).  Byvoorbeeld, was voldoende stappe gedoen in terme van die Nasionale Rampstaat wat deur die President verklaar is, soos sosiale distansiëring (om tuis te werk waar moontlik) en om te verseker dat werknemers toegang tot maskers, ontsmettingsmiddels het?

Versuim om aan King IV in hierdie scenario te voldoen, beteken dat direkteure nie op die sake-uitspraakreël kan staatmaak nie en dat hulle persoonlik aanspreeklik gehou kan word vir verliese wat gely is.

Sal u aanspreeklikheidsversekering u dek?

Direkteure kan aanspreeklikheidsversekering in hul persoonlike hoedanigheid eise insluit wat toegeken word wanneer hulle “onregmatige dade” pleeg. Die versekering is egter nie van toepassing as daar ‘opsetlike wangedrag of opsetlike vertrouensbreuk’ deur die direkteur is nie (kyk na die presiese bewoording van u polis). ‘n Voorbeeld hiervan sou wees indien ‘n direkteur skuldig bevind word kragtens die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid.

As direkteur sou u vind dat u persoonlik aanspreeklik gehou word vir u besluite en dat u toegang tot u aanspreeklikheidsdekking geweier word.

Die hantering van die pandemie verhoog die druk op direkteure, maar onthef hulle nie van hul verpligtinge nie.