Magte van die Trustees

“Care, diligence and skill required of trustee

9    (1) A trustee shall in the performance of his duties and the exercise of his powers act with the care, diligence and skill which can reasonably be expected of a person who manages the affairs of another.

(2) Any provision contained in a trust instrument shall be void in so far as it would have the effect of exempting a trustee from or indemnifying him against liability for breach of trust where he fails to show the degree of care, diligence and skill as required in subsection (1).”  Artikel 9 van die Wet op Beheer van Trustgoed 57 van 1988.

Trustees se magte word uiteengesit in die trustakte. Trusts word opgerig weens die feit dat die oprigter ‘n sekere doelstelling het met die trust. Trustees se magte word beperk om die oprigter se doelstellings te bereik en gevolglik slegs kan handel ten opsigte van die oprigter se wense soos uiteengesit in die akte.

‘n Algemene wanpersepsie onder trustees rakende hul magte is dat ‘n persoon as trustee soos gemagtig deur die Meester van die Hoë Hof, al die handelinge kan verrig soos in die trustakte vervat, sonder dat al die trustees die besluit skriftelik neem en sonder dat al die trustees een trustee skriftelik en spesifiek magtig om daardie handeling namens die trust te verrig.

Die trustees se belangrikste plig is die bestuur van trustbates en die sorgsaamheid wat daarmee gepaard gaan. Wat is die trustees se magte? Die trustakte sal normaalweg ‘n lys van magte uiteensit. Trustees is slegs gemagtig om die magte volgens die trustakte uiteengesit, uit te oefen. Met ander woorde, as die spesifieke handeling nie in die akte beskryf is nie, mag die trustees dit nie verrig nie. Die wet soos hierbo aangehaal laat na om te noem dat geen handeling sonder die skriftelike toestemming van al die trustees verrig mag word nie. Veral waar die aankoop of verkoop van onroerende eiendom ‘n doelstelling van die trust is en die trustakte dit magtig. Dit was die probleem in onlangse regspraak en spesifiek in die saak van Jansen NO and others v Ringwood Investments 87 CC (59771/2009) [2013] ZAGPPHC 129 (20 Mei 2013). Die feite was kortliks dat een van die trustees van ‘n trust ‘n ooreenkoms aangegaan het vir die aankoop van onroerende eiendom, sonder skriftelike magtiging van die ander trustees. Die ooreenkoms was onderworpe aan ‘n opskortende voorwaarde en aangesien die trust nie finansiering kon bekom nie, kon hulle nie aan die opskortende voorwaarde voldoen nie. Die mede-trustees het gepoog om die transaksie te kanselleer en gevolglik die Hooggeregshof genader vir hulp.  In die uitspraak het die regter beslis dat voor hulle na enige ander regskwessie kyk, dit belangrik is om eers vas te stel of die transaksie geldig is.

“[16] The principal issue to be ascertained is the validity of the agreement, that is, if First Applicant, who acted without the written authority of the other trustees entered into a valid contract of sale of land binding the trust, establishing as questioned by 1st Respondent if it is a requirement in law that a trustee be authorised by resolution in writing to conclude a written agreement in respect of land.” Regter N V Khumalo.

Om bovermelde vas te stel verwys regter Khumalo na die Saak van Luppacchini No & Another v Minister of Safety and Security, waar dit ook gehandel het met trustees se bevoegdheid en magtiging.

“Nugent J also in Luppacchini No & Another v Minister of Safety and Security & Another 2010 (6) SA 457 clarifies the trust’s capacity to transact by stating that:

“by the nature of the office of the trustee the control and administration of the trust property vests in each trustee individually. It follows that where there is more than one trustee, they must act jointly unless the trust instrument provides otherwise.”

Regter Khumalo gaan verder en verduidelik die aard van eiendomsreg in trusts.”[22] The interest of the trustees in the trust property is even-handed as ownership vests in them equally. Therefore each of the trustees (as authorised by the letters of authority issued by the master) has a legal right to sign the agreement but such right can only be exercised jointly with the other trustees for it to have any legal effect unless a trustee is the lone holder of letters of authority in terms of that particular trust (if it ever happens).”

Die regter bevind dat die transaksie ongeldig is en dit word nietig verklaar. In ‘n slotopmerking van die beslissing bevind hy dat mondelingse toestemming van die trustees nie voldoende is nie. Besluite moet op skrif wees en deur al die trustees onderteken word. Hy verwys na Thorpe v Trittenwein & Another 2007 (2) SA 172 (SCA) waarin daar bevestig is dat die magtiging deur die trustees om so ‘n transaksie aan te gaan, moet bestaan voor die transaksie aangegaan word en dit nie voldoende is om die transaksie na die tyd terugwerkend goed te keur nie. In so geval is die transaksie ongeldig ab initio weens die gebrek aan magtiging.

Maak asseblief seker dat die trustees van u trust ten alle tye voldoende magtiging het voordat daar enige transaksies namens die trust aangegaan word. Dit is belangrik vir die trustees van ‘n spesifieke trust om te weet wat die doelstellings van die oprigter was toe die trust opgerig is en om dit te onthou wanneer hulle hul magte uitoefen.

Kom sien ons gerus en maak seker dat u alles oor doeltreffende boedelbeplanning en -bestuur weet. Kontak ons Boedel en Trust Bestuurder, Lize Roux (lizer@bgrworcester.co.za) of enige van die direkteure:

Johan Jacobs: johan@bgrworcester.co.za

Gert Griessel: gert@bgrworcester.co.za

Wessel Bester: wessel@bgrworcester.co.za

Hermias Van Zyl (Assosiaat): hermias@bgrworcester.co.za