Nie-Uitvoerende Direkteure: Inkomstebelasting en BTW implikasies

Daar is reeds vir ‘n geruime tyd onsekerheid daaroor of werknemersbelasting (LBS) afgetrek moet word van die betalings aan Nie-Uitvoerende Direkteure (NUDe) vir hulle dienste. Daar was ook meningsverskille daaroor of NUDe BTW moet hef op hulle direkteursdienste.

Die Minister van Finansies het onderneem om dit in die Begrotingsoorsig uit te klaar.

Neem kennis dat in hierdie konteks, SARS ‘n NUD beskou as ‘n direkteur wat nie betrokke is by die daaglikse bestuur en bedrywighede van ‘n maatskappy nie, maar net raadsvergaderings bywoon, daar insette lewer en stem.

SARS se beslissing oor LBS

SARS het ‘n Bindende Algemene Beslissing (Engels: Binding General Ruling (BGR)) uitgereik, wat in werking tree vanaf 1 Junie 2017.

Vir ‘n NUD om onderhewig te wees aan LBS, moet aan twee voorwaardes voldoen word:

  1. Die “perseel toets”, waarvolgens meer as 50% van die dienste wat deur die NUD verrig word, op die maatskappy se perseel is, en
  1. Die wyse waarop die dienste uitgevoer word, of die aantal ure wat gewerk word, is onderhewig aan beheer of toesig.

Beide voorskrifte moet van toepassing wees. Omdat SARS aanvaar dat NUDe onafhanklik van die maatskappy werk en daarom nie vergoeding as ‘n werknemer verdien nie, word daar nie aan die tweede voorwaarde voldoen nie. Vir NUDe wat in Suid-Afrika woon, hoef LBS dus nie afgetrek te word nie.

Dit beteken ook dat NUDe uitgawes en besigheidsverliese van hulle NUD inkomste kan aftrek in hulle inkomstebelasting opgawes. Dit bevoordeel NUDe, omdat die Inkomstebelastingwet die aftrekbaarheid van uitgawes van werknemers baie beperk.

Neen kennis dat dit nie van toepassing is op NUDe wat nie-inwoners is nie – hulle vergoeding is wel onderhewig aan LBS.

SARS se beslissing oor BTW

Daar is ‘n addisionele BGR uitgereik oor BTW, wat ook in werking tree op 1 Junie 2017.

Werknemers wat onderhewig is aan LBS word normaalweg nie beskou as dat hulle ‘n besigheid bedryf nie en kan daarom nie vir BTW registreer nie. Die enigste uitsondering hierop is dat nie-inwonende NUDe onderhewig is aan beide LBS en BTW, as deel van die regering se nuwe stelsel om geld te belas voordat dit oorsee gaan.

Volgens die BTW Wet bedryf “onafhanklike kontrakteurs” ‘n onderneming en is verplig om vir BTW te registreer as hulle omset R1 miljoen per jaar oorskry.

Die dienste wat NUDe lewer val dus binne die BTW Wet en kwalifiserende NUDe (die belangrikste kwalifikasie is ‘n omset van R1 miljoen of meer per jaar) sal verplig wees om BTW by hulle fakture te voeg.

Soos hierbo gesê, moet nie-inwonende NUDe ook vir BTW registreer tot die mate wat hulle die NUD aktiwiteite binne Suid-Afrika uitvoer.

Hierdie beslissings verskaf welkome duidelikheid aan maatskappye en NUDe.