Trusts: Nuwe riglyne oor Onafhanklike Trustees

Die Hoofmeester het onlangs verdere riglyne oor die registrasie van trusts aan al die Meesters van die Hooggeregshowe in die verskillende provinsies uitgereik.

Die riglyne is van toepassing op alle nuwe trusts wat deur die verskillende Meesters geregistreer gaan word.

Die riglyne volg op ‘n reeks van hofbeslissings waarin bevind is dat die trustvorm deur trustees misbruik is, waar trustbates dikwels sonder onderskeid, as eie bates van sommige trustees aangewend word. Die Hoogste Hof van Appèl het reeds in 2004 aanbeveel dat onafhanklike trustees in sekere familietrusts aangestel behoort te word. Die riglyn van die Hoofmeester is dat die verskillende Meesterskantore in die geval van “familie besigheidstrusts” as ‘n reël, die aanstelling van ‘n onafhanklike trustee moet oorweeg.

 “Familie besigheidstrusts” word met die volgende eienskappe beskryf:

  1. Die trustees het die magte om met onafhanklike derde partye te kontrakteer en in die proses skulde in die naam van die trust aan te gaan; en
  1. Die trustees is almal begunstigdes van die trust; en
  1. Die begunstigdes is almal verwant aan mekaar.

Dit blyk dat daar geen uitdruklike vereiste is dat die trust as ‘n besigheid moet sake bedryf nie.

 “Onafhanklike trustee” word opsommenderwys as volg uiteengesit –

  • Dit moet ‘n onafhanklike buitestander wees met die nodige verantwoordelikheid en pligsbesef van trusteeskap. So ‘n onafhanklike trustee moet in staat wees om die optrede van die ander trustees te beoordeel en te monitor.
  • Dit is nie ‘n uitdruklike vereiste dat die onafhanklike trustee ‘n prokureur of rekenmeester hoef te wees nie. In praktyk mag die Meester wel aandring op professionele kwalifikasies en lidmaatskap van professionele verenigings. Daar is ook ooglopende voordele indien die onafhanklike trustees wel sodanig gekwalifiseer is.
  • Die onafhanklike trustee moet ook nie enige familie of ander verbintenis met die bestaande of voorgestelde trustees, begunstigdes of die stigter van die trust hê nie.
  • Die onafhanklike trustee moet vertroud wees met die regsbeginsels wat op trusts van toepassing is en moet ook kennis en ondervinding hê van die handelsgebied waarin die trust sake doen.
  • Die onafhanklike trustee mag ook geen belang as ‘n begunstigde in die trustbates hê nie.

Daar is wel voorsiening in uitsonderlike gevalle, dat die Meester nie ‘n onafhanklike trustee hoef aan te stel nie. Dit is waar oortuigende redes hiervoor aangevoer word; of onderhewig aan die verskaffing van voldoende sekuriteit by die Meester; of onderhewig aan die aanstelling van ouditeure met die staande opdrag om jaarliks geouditeerde finansiële state voor te berei tesame met die verpligting om ‘n verslag by die Meester in te dien sodra dit blyk dat potensiële verliese of skade deur skuldeisers van die trust moontlik raak.