Uit die boedel hoekie…die belangrikheid van behoorlike boedelbeplanning

Wat is boedelbeplanning? Meyerowitz (Outoriteit op hierdie vakgebied) het boedelbeplanning gedefinieer as die bestuur, beveiliging en rangskikking van ‘n persoon se boedelbates op so ‘n wyse dat hy vir homself en sy begunstigdes, gedurende sy leeftyd, en vir sy begunstigdes, na sy dood, die optimum en voortgesette benutting daarvan verseker. Wat hy hiermee bedoel is dat elke persoon sy bates ten volle moet geniet en met sy afsterwe moet daardie genot beskerm word en tot die maksimum oorgedra word aan sy erfgename.

Hoe word dit gedoen?

Die suksesvolle bereddering van ‘n boedel begin by verlyding van ‘n geldige, sowel as ‘n praktiese uitvoerbare, testament. Die enigste manier om ‘n geldige testament te verly is om te voldoen aan die geldigheidsvereiste soos uiteengesit in die Wet op Testamente 7 van 1953. Artikel 2(1)(a) van die Wet op Testamente bepaal kortliks dat die testateur die testament moet onderteken, op elke bladsy. Die testateur moet dit onderteken in die teenwoordigheid van twee getuies, wie in mekaar se teenwoordigheid ook die testament op elke bladsy moet onderteken.

Die geldigheid van `n testament kan egter beïnvloed word deur onbehoorlike beïnvloeding, dwang, `n fout, ouderdom, siekte of geestelike ongeskiktheid. Die twee getuies, wie saam met die testateur teken, moet ouer as 16 jaar wees en nie as erfgename of eksekuteur van die boedel benoem word nie.

Artikel 4 van die Wet op Testamente bepaal die volgende:

“Elke persoon ouer as 16 jaar mag `n testament verly tensy, ten tyde van die verlyding van die testament, die persoon verstandelik onbevoeg is om die aard en omvang van sy optrede te begryp. Die bewyslas van verstandelike onbevoegdheid rus op die persoon wat dit beweer.”

‘n Geldige testament moet prakties uitvoerbaar wees, so nie gaan dit ‘n frustrerende en vertraagde beredderingsproses mee bring. ‘n Praktiese uitvoerbare testament word bewerkstellig deur middel van behoorlike boedelbeplanning. Boedelbeplanning se betekenis verskil van boedelbeplanner tot boedelbeplanner. Party boedelbeplanners fokus op boedelbelasting en hoe om dit tot die minimum te beperk, terwyl ander fokus op die likiditeit van die boedel. Likiditeit verwys na die kontant beskikbaar om die administrasiekoste en laste in die boedel te betaal. ‘n Goeie boedelbeplanner sal beide aspekte in ag neem. Indien daar nie genoeg kontant in die boedel is om die kostes soos bovermeld te dek nie, kan die beredderingsproses vertraag word en die erfgename benadeel word. Indien die boedel in so geval oor bates beskik kan die bates verkoop word om die laste te delg.

‘n Testament is nie genoegsame boedelbeplanning nie, maar dit is ‘n goeie begin.

“Om te weet dat jy nié weet nie, is meer as wat baie ander mense weet” – George Bernard Shaw. Kom sien ons gerus en maak seker dat u alles oor doeltreffende boedelbeplanning weet.
Kontak ons Boedel en Trust Bestuurder, lizer@bgrworcester.co.za of enige van die direkteure.