Vakante posisie: Menslikehulpbronne adviseur

Ligging: Worcester
Pos: Permanent
Posvlak: Bestuurder
Sluitingsdatum: 31 Julie 2016

BGR Jacobs Bester Griessel bied Menslikehulpbronne-dienste, aanvullend tot die dienste wat normaalweg deur ‘n oudit- en rekenmeesterspraktyk gelewer word. Ons fokus daarop om spesialiskennis in elke diensgebied te verseker om sodoende aan elke kliënt se unieke behoeftes te voldoen. Ons poog dat elk van ons kliënte kan sê, hul “Ervaar die verskil”!

U kliëntebasis sal die personeel asook kliënte van die firma insluit. Eksterne kliënte wissel tussen klein- en mediumgrootte ondernemings wat hoofsaaklik in Afrikaans handel dryf. Geesdrif, vermoë, kennis en vaardighede as ‘n professionele menslikehulpbronne adviseur word verlang. U hoë vlak van professionele etiek sal goed inpas by BGR se waardes en kultuur.

DOEL VAN POS:
Oorhoofs sal u verantwoordelik wees vir die suksesvolle bestuur van die menslikehulpbronne funksie. U sal ‘n integrale rol speel in die implementering en instandhouding van riglyne en strukture om doeltreffende arbeidsverhoudinge en nakoming asook betrokkenheid te verseker. Ekstern sal u met kliënte omtrent hul spesifieke menslikehulpbronne-behoeftes konsulteer.

VERNAAMSTE VERANTWOORDELIKHEDE:

Konsultasie: Werf nuwe kliënte, bou professionele verhoudings met reedsbestaande kliënte en verskaf hoë klas menslikehulpbronne-dienste;
Werwing & Keuring: Verantwoordelik vir die aanstelling van alle personeel, met fokus op werwing van matrikulante en studente wat die SAIPA/SAIGR opleidingsroete wil volg;
Opleiding & Ontwikkeling: Ondersteun bestuurders om te verseker dat die firma aan die vereistes voldoen om ‘n geregistreerde SAIGR- en SAIPA-opleidingssentrum te bly;
Arbeidsverhoudinge: Ondersteun bestuur in alle onmiddelike en strategiese menslikehulpbronne aspekte en -prosedures om optimale produktiwiteit en betrokkenheid te verseker; opstel en byhou van all menslikehulpbronne-beleide, prosedures en projekte; asook voldoening aan algemene arbeidswetgewing;
Bestuursprosesse: Verskaf leiding en ondersteuning aan bestuurders tydens prosesse (bv. prestasiebeheer/dissiplinêre stappe) soos nodig;
Personeeladministrasie: Byhou van alle personeel verwante administrasie ter ondersteuning van die firma se doelstellings;
Korporatiewe Identiteit: As lid van die assosiasie se Bemarkingsgroep, verseker dat alle eksterne kommunikasie in lyn met die doelstellings van die groep geskied;
Nakoming & Kwaliteitbeheer: Verseker dat die firma aan all wetgewing, ooreenkomste, beleide en prosedures voldoen (bv. verseker dat die firma tydens oorsigte & oudits aan die International Standards of Quality Control (ISQC) wat op ‘n plaaslike vlak deur die “Independent Regulatory Board of Auditors (IRBA)” gekontroleer word, voldoen).

MINIMUMVEREISTES

• 3-5 jaar relevante ondervinding (vorige bestuursondervinding voordelig);
• Toepaslike 3-jaar tersiêre kwalifikasie;
• Afrikaans en Engels vaardig op hoë standaard (lees, skryf & gesproke);
• Goeie rekenaarvaardighede MS Suite (veral Excel);
• Geldige kode EB bestuurslisensie.

VAARDIGHEDE & INGESTELDHEID

• Goeie interpersoonlike vaardighede;
• Vermoë om die behoeftes van kliënte te identifiseer en op ‘n eenvoudige & doeltreffende manier noodsaaklike informasie aan betrokke partye deur te gee;
• Om ‘n voorbeeld van die firma se waardesisteem te wees en menslikehulpbronne-beleide en prosedures te kommunikeer en toe te pas;
• Goeie oordeel en vermoë om konfidensiëel op te tree;
• Bereidwillig om plaaslik en binne die Wes-Kaap grense te reis.

Stuur gerus u CV aan info@bgrworcester.co.za.